طرح درس زنگ علوم ششم درس اولمشخصات کلي


کتاب :علوم تجربي              عنوان درس :زنگ علوم                زمان :40 دقيقه


پايه:ششم                             محل تدريس کلاس                   تعداد فراگيران :30


چيدمان صندلي :گروهي                                              روش تدريس :بحث گروهي


اهداف کلي


1:بالا بردن ميزان دقت دانش آموزان در هنگام مواجه شدن با پديده هاي طبيعي و بررسي علل ها و پيامد هاي آن


2:حيطه شناختي : دانش آموزان شناخت پيدا کنند به مفهوم شهاب سنگ و اينکه در اثر بر خورد با زمين چه پيامدي دارد .


3:مهارت ذهني :نوان مقايسه فرورفتگي هاي ايجاد شده در هر بار پرتاب تيله از ارتغاع هاي متفاوت


4: مهارت رواني حرکتي :دانش آموزان بتوانند آزمايش ها را انجام دهند .


شيوه


تدريس


اين درس چندين روش دارد که از ميان انها بنده بحث گروهي را انتخاب کردم.


بارش مغزي و پرسش پاسخ


رسانه


آموزشي


پاور پوينت ،خاک ،گچ ،آب، ظرف،تيله يا سنگ ،خط کش


کار هاي مقدماتي


معلم با خوشرويي وارد کلاس مي شود و با دانش آموزان سلام و احوال پرسي مي کند؛ پس از حضور و غياب سوالاتي از سال قبل را به دانش آموزان مي دهد ؛تا به انها جواب بدهند .


ارزش يابي تشخيصي


 


معلم سوالاتي را سال هاي قبل که مربوط به درس مي باشد ؛به گروه ها مي دهد ،تا در گروه به انها جواب بدهند –سپس سوال ها را روي تخته نوشته و سه تا دانش آموز را از گروه هاي مختلف آورده و به دو تا انها گفته که به سوال ها با هم فکري جواب بدهند و نفر سومي بايد ببيند که انها سوال ها را درست جواب داده اند يا نه .  • فرضيه سازي


براي ايجاد زمينه ازمايش زير را به همراه دانش اموزان انجام داده و از انها مي خواهيم که انرا با تصوير اول فصل ربط داده و درباره ان توضيح دهند .


آزمايش: سه تا ظرف پلاستيکي را بر مي داريم و انها را شماره گذاري مي کنيم ؛سپس سه چهارم حجم هر ظرف را به ترتيب و به طور جداگانه آب ،خاک و گچ مي ريزيم و به گروه هاي مختلف مي گوييم ؛که اين آزمايش را با تيله هاي مختلف و از ارتفاع هاي مختلف انجام دهند و هر انچه را که مشاهده مي کنيد بنويسيد .


 


اجراي درس جديد


پس از اينکه دانش آموزان توضيحات خود را در رابطه با آزمايش نوشتند کتاب را باز مي کنيم و تصويرر اول فصل را به انها نشان مي دهيم و از انها مي پرسيم با توجه به ازمايشي که انجام دادند ؛بگويند اگر در سطح خشکي کره زمين را ظرف پلاستيکي حاوي خاک در نظر بگيريم و تيله را شهاب سنگ بگيريم ،هنگامي که شهاب سنگ به سطح زمين برخورد مي کند ،چه اتفاقي مي افتد و هم چنين اگر زمين را ظرف حاوي اب و گچ در نظر بگيريم چه اتفاقي مي افتد ؛از دانش اموزان مي خواهيم که فرضيه هاي خود را بنويسند و ان را گزارش دهند .


 


جمع بندي و نتيجه گيري


خب بچه ها همين طور که مي دانيد درس امروز ما در مورد شهاب سنگ ها بود ،مي دانيد که شهاب سنگ چيست ،سنگ هايي که از اسمان به زمين برخورد مي کنند هستند .


در واقع همه اجرام در حال حرکت در فضا به زمين مي افتد شهاب سنگ ناميده مي شوند .


ارزشيابي تکويني


در پايان تدريس براي اطمينان از يادگيري سوالات زير را پرسيده و از انها بخواهيد که به سوالات جواب دهند .


شهاب سنگ چيست ؟و در اثر برخورد با زمين چه اتفاقي مي افتد؟


 


مجيد کريمي دبستان شهيد داريوش بينش شهرستان فرديس استان البرز


 مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

James sangevazin Adam نوين مبدل تهران Tyler Sean Rolando سالم زيبا مورد علاقه دانلود آهنگ تولدت مبارک